элгэн тарга
мал ногоонд бүрэн цадсан үед суух тарга, элгэн тарга авч буй хонь, ямаа, тэмээний цавины үс суларч, адуу, үхэр хошуунаасаа эхлэн гууждаг