тангараг алдах
өгсөн амлалтаа журамлан сахилгүй осолдох