эд таваар
хүний хэрэглээний зүйл болоод үйлдвэрлэн гаргасан бараа бүтээгдэхүүн