таваарын аж ахуй
зах зээлээр баримжаа авч, үйлдвэрлэлээ явуулдаг аж ахуйн хэв маяг