тохирох таацах
бодож санасан зүйл, бодис байдал хоёр тохирох