тааж хэлэх
зөв бурууг нь мэдэхгүй, өөрийн санаж бодсоноор хэлэх