таамаглал гаргах ~ таамаглал дэвшүүлэх
хэрэг явдлын талаар тийм байсан /байх/ болов уу хэмээн барагцаа тойм төсөөллийг бий болгох