шагай таалгах
хоёр хүн ижил тооны шагай барьж, түүнээсээ хэд хэдээр атган, атгад байгааг бие биенээрээ таалгах монгол тоглоом