СЭЛГЭЛТ

Сэлгэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: авианы сэлгэлт [хэл шинжлэл] (нэг авиа нөгөө авиатайгаа өгүүлэх дэлгэрэнгүй...

авианы сэлгэлт нэг авиа нөгөө авиатайгаа өгүүлэх эрхтний оролцооны талаас болон үүргийн хувьд өөрчлөгдөн хэлэгдэх нь