сэлгүүлэн хариулах
а. Нутаг бэлчээрт сэлгээ хийн хариулах; б. Асуултад ээлжлэн хариулах