сүүдэр ташаарах ~ сүүдэр давхарлах ~ сүүдэр зэрэгцэх
ихэс дээдэс болон хүндтэй хүний жил орох