авах аргагүй
а. Хэрэггүй, дэмий; б. Хүртэх бололцоогүй