СУНДРАХ

1. Үргэлжлэх, залгалдах;


2. Удаашрах, сунжрах.