СУНЖГАНАХ

Унжиж санжсан урт юмны байн байн хөдлөх - Тэр доор сүүл шиг юм сунжганаад байна. Яриа.