авах өгөх
юмыг өөрийн болгох, бусдын мэдэлд шилжүүлэх