СУВАРГАЛАХ I

1. Суварга барьж байгуулах;


2. Суварга дотор агуулах: шарил суваргалах (шарилыг суварга дотор байрлуулах) - Түүний шарилыг занданшуулан суваргалахад зориулан дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх;

3. Суварга мэт босгож хураах, дээр дээрээс нь давхарлан овоолох.

Ижил үг:

СУВАРГАЛАХ II