СУВАРГАЛАХ II

Хүч тарга сайтай тэмээний бөх эгц босоо болох, тэмээ ширээ бөхтэй болох.

Ижил үг:

СУВАРГАЛАХ I