зээл авах
эд мөнгийг хожим төлөхөөр зээлж хэрэглэх