СОЛГОЙВЧЛОХ

Ямар нэг зүйлийг ихэвчлэн солгой гараараа хийх, үйлдэх.