СОГСГОРДОХ

Согсгорын учир зохисгүйдэх, хэтэрхий согсгор болох.