СОГСОГ :

согсог сагсаг хийх (согсгор зүйлийн үе үе хөдлөх).