СОГСООЛЖ
/ ургамал /

Бэлчээрийн ургамал, хонин нүд, хоёр наст гол гэсэр.