СОГОГТОХ

Согогтой болох: малын хөл согогтох (малын хөл гэмтэх).