СОГОГТОЙ

Согог бүхий: согогтой хүүхэд (ямар нэгэн өвчин эмгэгтэй хүүхэд).