сийлбэрт суралцах
сийлэх ажил, арга ухаанд суралцах