голомт сахих
үе улирсан гал голомтоо хүү нь залгамжлан эзэмших, өв залгамжлах