САМПИН I

Тоо бодох эрхэн тоолуур бүхий тооны хэрэгсэл - Хар суман сампингаа шаржигнуулж гарлаа. дэлгэрэнгүй... орос сампин (орост үйлдв‎эрлэсэн сампин), сампины эрих (сампингийн х‎элхээтэй мөхлөг), сампин цохих (сампингаар тоо бодох).

орос сампин орост үйлдвэрлэсэн сампин
сампины эрих сампингийн хэлхээтэй мөхлөг
сампин цохих сампингаар тоо бодох
Ижил үг:

САМПИН II