САЛМАЙХ

Саламгар болох, навсайж урагдах: салмайсан майхан (урагдаж навсарсан муу майхан).