САЛДАР I

1. Мэдрэлийн судал: харааны салдар (харааны мэдрэлийн судал);


2. Салаа, салбар: салаа салдар [хоршоо] (салаа салбар).

харааны салдар харааны мэдрэлийн судал
салаа салдар салаа салбар
Ижил үг:

САЛДАР II: