салан задгай сурах
аливаад ул суурьтай биш хайнга хандаж сурах