салан задгай амьдрал
хөнгөн хуумгай, замбараагүй амьдрал