хур салаа
элэгдсэн модноос дахин ургасан нарийн мөчир