СААРАГ I

Эврүүн: саараг газар (хуурайвтар газар) - Өглөө босмогц зэлэн дээр дэлгэрэнгүй...Л.Түдэв. Нүүдэл.

Ижил үг:

СААРАГ II