СААМГҮЙ II

Арга саам байхгүй.

Ижил үг:

СААМГҮЙ I