саадаг дагах
хуримын үед хүргэнтэй нас ойролцоо залуу эрс хамт мөргөл үйлдэн ёс гүйцэтгэх