саадаг агсах~саадаг зүүх~саадаг бүслэх
сумыг зориулалтын саванд нь хийж бүслэх