саадгийн бүслүүр~саадгийн бүслүүрэг
нум, сум зүүх савны оосор