саад дээгүүр харайлгах
зориуд тавьсан хашилт дээгүүр харайлган гарах