байгалийн саад

байгалийн үзэгдэл юмс хүний үйл ажиллагаанд бэрхшээл учруулах явдал