РАДИАН

Өнцгийн их багыг хэмждэг нэгж: радианы дүрэм (өнцгийн их багыг хэмжих радианаар нэгж болгосон дэлгэрэнгүй...