ПЯЛАЙХ

1. Нэлийх: пялайтал асгах (шингэн зүйлийг нэлийтэл асгах);


2. [шилжсэн] Бялуурах: дотор пялайх (дотор бялуурах).

пялайтал асгах

шингэн зүйлийг нэлийтэл асгах

дотор пялайх дотор бялуурах