ПААХ

Жигшиж цээрлэсэн утга илтгэх үг - Паах олон хүний гар дамжчихсан юм… гэж Цэнд хэлэв.дэлгэрэнгүй...