ӨЦӨГ II:

өцөг хийх (өцгөр хүн, амьтны овхгонон хөдлөх).

Ижил үг:

ӨЦӨГ I