ӨӨЛӨГЧ

1. Өө сэвийг дардаг тусгай багаж хэрэгсэл: өөлөгч бахь (өө сэвийг засдаг бахь);


2. [шилжсэн] Хүн, амьтны бага зэргийн алдаа дутагдлыг ихэд ажиглан зэмлэгч.