өвгөжөөр харагдах
нас залуу боловч зан ааш, төрх байдлаараа өвгөн хүн мэт овортой харагдах