ОРТОЙ II

Ор бүхий: эмнэлэг арван ортой (өвчтөнг хэвтэж эмчлэхэд зориулсан арван ортой эмнэлэг).

Ижил үг:

ОРТОЙ I