ОДЛОГО

Одох байдал: одлого явдал (явж одох байдал).