ОГЬСОХ

1. Хий огих, хуурай огшуулах: огьсон хэвтэх (хий огьж хэвтэх);


2. Дээш огшин сугарах: гадас огьсох (гадас сугаран гарах);
3. Гэнэт цочих: огьсон зог тусах (цочин зог тусах).

огьсон хэвтэх хий огьж хэвтэх
гадас огьсох гадас сугаран гарах
огьсон зог тусах цочин зог тусах