НҮДЛЭГДЭХ

Анхааралд өртөгдөх, танигдах: цагдаад нүдлэгдэх (цагдаагийн анхааралд өртөх) - Гоёлын ганц хоёр дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Эзэн.