АРБИТР

1. Зарга маргааныг шүүн таслах газар;


2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хоорондох өмчийн холбоотой маргааныг шийдвэрлэгч байгууллага,, хөндлөнгийн шүүн таслагч: арбитрын ажиллагаа дэлгэрэнгүй...(талуудын хооронд гарсан маргааныг арбитрын хэлэлцээр болон хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх ажиллагаа), арбитрын бүрэлдэхүүн (тухайн маргаанаар арбитрын ажиллагаа явуулж буй нэг ба хэд хэдэн арбитрч), байнгын арбитр (арбитрын ажиллагааг байнга эрхлэн явуулах зорилгоор байгуулсан арбитр), түр арбитр (талууд тодорхой маргааныг шийдвэрлүүлэх зорилгоор нэг удаа байгуулсан арбитр).

арбитрын ажиллагаа

талуудын хооронд гарсан маргааныг арбитрын хэлэлцээр болон хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх ажиллагаа

арбитрын бүрэлдэхүүн

тухайн маргаанаар арбитрын ажиллагаа явуулж буй нэг ба хэд хэдэн арбитрч

байнгын арбитр

арбитрын ажиллагааг байнга эрхлэн явуулах зорилгоор байгуулсан арбитр

түр арбитр

талууд тодорхой маргааныг шийдвэрлүүлэх зорилгоор нэг удаа байгуулсан арбитр